Ökar intraprenörskapet i organisationer.

Hur hade ett företag utvecklats om varje medarbetare tänkte och agerade utifrån ett ägarperspektiv – var engagerad, kom med idéer, tog initiativ, löste problem och arbetade motiverat och uthålligt? Vi kallar det intraprenörskap, och vår övertygelse är att detta är en avgörande framgångsfaktor i en konkurrensutsatt och föränderlig värld.

Intraprenörskap...


…frigör kraften i hela organisationen.
Framgångsrikt företagande är en lagsport. Precis som att Manchester United har svårt att vinna Champions League med två spelare i omklädningsrummet behöver företag använda hela sin organisation för att vinna i tuff konkurrens. Att göra medarbetare till intraprenörer är dels en utmaning för den enskilda individen, men framförallt något som kräver mod och skicklighet från företagets ledning och av ledarskapet i hela organisationen. Rätt implementerat finns stora vinster att hämta för såväl den enskilda medarbetare som för företaget i stort. 

…accelererar innovationsarbetet och affärsutvecklingen.
Världen förändras allt snabbare. De strategier, metoder och produkter som tidigare varit framgångsrika kanske inte är de allra bästa för att möta framtiden. Men vilken är egentligen den rätta vägen framåt? Vår övertygelse är att idéerna och svaren finns internt i den egna organisationen. Genom att öka intraprenörskapet kan…

  • Kraften i hela företaget användas för att accelerera innovations- och utvecklingsarbetet.
  • Företaget dra nytta av hela organisationens samlade kunskaper om kunden och kundens behov, även från de medarbetare som arbetar närmast kunden. Affärsutvecklingen blir på så sätt kunddriven.
  • Det funktionella synsättet i utvecklingsfrågor brytas genom ökat samarbete och arbete i tvärfunktionella team, vilket leder till ökad verksamhetsförståelse, ökad kreativitet, stärkt sammanhållningen och förbättrad internkommunikationen i organisationen.

…öka produktiviteten och lönsamheten.
Gallup (2014) har beräknat att produktiviteten och lönsamheten är upp till 20 procent högre i företag med hög generell engagemangsnivå. Samtidigt har Gallups studier också visat att endast 30 procent av den amerikanska arbetsstyrkan är engagerad på jobbet. En engagerad medarbetare investerar alla sina personliga resurser – tankar, känslor och handlingar – i sitt arbete, och har en stark vilja att slutresultatet ska bli bra.

Genom intraprenörskap skapas ett större ägarskap hos medarbetaren över slutresultatet vilket leder till en stärkt inre motivation – något som i forskning kopplats till att man jobbar hårdare och gör fler frivilligprestationer på arbetsplatsen. Ökat intraprenörskap i leder därför med stor sannolikhet till såväl ökad produktivitet som högre lönsamhet.

…attraherar, identifierar och behåller duktiga medarbetare.
Att som företag aktivt arbeta med intraprenörskap är viktigt för att attrahera, behålla och utveckla entreprenöriella medarbetare.

  • Allt fler undersökningar visar att dagens unga värderar entreprenöriella miljöer högt – där man har möjlighet att komma med egna idéer och få vara med och bidra till företagets utveckling.
  • Duktiga medarbetare kräver ständig utveckling och nya utmaningar för att stanna kvar hos en arbetsgivare. Genom att ge medarbetaren ökat ägandeskap kommer den anställde att känna sig sedd av ledningen på ett nytt sätt, vilket i forskning har kopplats till stärkt lojalitet gentemot arbetsgivaren.
  • Deltagaren får möjlighet att lära känna sin egen motivation och sina drivkrafter – insikter som sedan kan användas för att erbjuda medarbetaren rätt utveckling inom företaget.
  • Assessment centers och performance reviews i all ära – det är i praktiskt arbete i den faktiska arbetsmiljön som man verkligen ser sina medarbetares prestation och potential. Genom att låta medarbetaren vara intraprenör får ledningen möjlighet att se hur individen tar sig an komplexa utmaningar direkt anknutna till kärnverksamheten. Det är en helt ny nivå av talent management. Intraprenörskap ger medarbetaren ett unikt tillfälle att identifiera sina talanger och chefen kan snabbt kartlägga de mest motiverade och kompetenta individerna, och ge dem utrymme och resurser att växa.

* Intraprenörskap – förmågan att ha idéer, och förverkliga dem.
En viktig komponent i Indivators filosofi är att betrakta intraprenörskap som en rad färdigheter eller så kallade ”icke-kognitiva förmågor” som kan tränas upp; självförtroende, mod, passion, kreativitet, problemlösningsförmåga, drivkraft, engagemang, självledarskap, samarbetsförmåga, uthållighet m.fl. Intraprenörskap är alltså inte något man är eller inte är utan bör ses som en skala där varje individ kan öva sig och förbättras oavsett grundförutsättningar. Att vara intraprenör innebär att man kan identifiera möjligheter och egenhändigt förverkliga dem, på ett sätt som skapar värde för fler än individen själv. Den avgörande förmågan är genomförandekraft; att kunna ta sig från punkt A till punkt B – något som är kritiskt för de flesta former av måluppfyllelse.